31 maja 2017

Regulamin konkurs "Wygraj książkę Zdrowe Zupy z SHAPE"

REGULAMIN KONKURSU 

§ 1. Postanowienia ogólne.


1. Organizatorem konkursu "Wygraj książkę Zdrowe Zupy z SHAPE" zwanego dalej „Konkursem” jest Marquard Media Polska Sp.z o.o. ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa wpisany do Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: 0000004199, NIP: 522-005-96-82, Kapitał zakładowy: 2 000 000,00 zwany ddalej „Organizatorem”.

2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Wydawnictwo M, ul. Kanoniczna 11 31-002 Kraków, NIP: 6770050356, REGON: 351503284, KRS: 0000121018.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony przez ShapePolska „Shape” utrzymywanym na stronach serwisu internetowego SHAPE.pl oraz społecznościowego Facebook.com, dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/ShapePolska dalej zwanym „Profilem Serwisu”, a także na https://www.instagram.com/shape.pl w dniach od 26 czerwca 2017r. do 2 lipca 2017r.

5. Regulamin stanowi podstawę organizacji Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

6. Regulamin Konkursu dostępny jest na www.shape.pl.


§ 2. Uczestnictwo w Konkursie.

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 13 rok życia, mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

3. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy Organizatora i Fundatora, jak również ich małżonkowie, dzieci, rodzice oraz rodzeństwo.

4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania zasad określonych w Regulaminie.

5. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu serwisu.


§ 3. Przebieg i warunki udziału w Konkursie.

1. Aby wziąć udział w Konkursie należy w dniach 26 czerwca 2017 roku od godziny 11:30 umieścić w aplikacji Instagram pod konkursowym zdjęciem na profilu SHAPE.pl komentarz odpowiadając na pytanie Dlaczego to właśnie Ty miałbyś otrzymać od nas książkę? najpóźniej do dnia 2 lipca 2017r. do godz. 23:59.

2. Zgłoszenie pracy konkursowej następuje poprzez zamieszczenie komentarza w aplikacji Instagram za pomocą funkcji „Dodaj komentarz", w którym to momencie zapisany zostaje na serwerze czas przesłania pracy konkursowej.

3. Z zastrzeżeniem postanowienia § 5 ust. 4, każdy uczestnik Konkursu może zgłosić do Konkursu jedną pracę konkursową.

4. Po dokonaniu zgłoszenia pracy konkursowej w sposób określony w ust. 1 i 2, uczestnik nie może dokonywać w niej żadnych zmian.

5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapewnić, że praca konkursowa nie narusza przepisów prawa, ani prawem chronionych dóbr osób trzecich, w tym praw do wizerunku, a uczestnik Konkursu jest w pełni uprawniony do zgłoszenia pracy konkursowej do Konkursu.

6. Prace konkursowe mogą zostać zamieszczone na Profilu Serwisu, jak również na stronach serwisów internetowych wydawanych przez Organizatora, w tym na stronach niezwiązanych bezpośrednio z Konkursem.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców.

1. Zwycięzcy Konkursu zostaną wyłonieni tylko spośród uczestników, którzy spełniają warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

2. Spośród uczestników spełniających warunki określone w ust. 1 powyżej, jury wskaże 5 laureatów, których odpowiedzi zostaną uznane za najciekawsze, którym zostanie przyznana nagroda określona w § 5 ust. 1a,

3. Wyłaniając zwycięzców, jury będzie się kierować w szczególności poziomem merytorycznym, pomysłowością i kreatywnością zgłoszonych prac.

4. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora.

5. Organizator oraz Fundator nagród do dnia 5 lipca 2017r. do godz. 23:59 wyślą informację o wygranej w Konkursie do autorów zwycięskich zdjęć w wiadomości wysłanych na ich konta w aplikacji Instagram. Zwycięzcy zostaną poproszeni o wysłanie odpowiednich danych i informacji na adres mailowy podany w wiadomości prywatnej. 

6. Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest w terminie 3 dni od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o wygranej w sposób określony w ust. 4 powyżej, przekazać w sposób określony w zawiadomieniu dane niezbędne do przesłania nagrody tj. imię, nazwisko, telefon, adres e-mail i adres zamieszkania.


§ 5. Nagrody.

1. Nagrodą w Konkursie dla każdego z uczestników, o których mowa w § 4 ust. 2 jest książka "Zdrowe Zupy" Rebecci Katz. 

2. Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty ich równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

3. Nagrody określone w ust. 1 zostaną wysłane pocztą kurierską, w terminie 14 (czternastu) dni od przesłania przez uczestnika wiadomości zawierającej dane niezbędne do przekazania nagrody, zgodnie z § 4 ust. 6, na adres pocztowy wskazany przez uczestnika zgodnie z § 4 ust. 6 Regulaminu.

4. Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę przewidzianą Regulaminem.


§ 6. Postępowanie reklamacyjne.

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Marquard Media Polska Sp.z o.o. ul. Wilcza 50/52, 00-679 Warszawa z dopiskiem "Wygraj książkę Zdrowe Zupy z SHAPE". Reklamacje należy składać bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację.

§ 7. Ochrona danych osobowych.

1. Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody.

2. Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Marquard Media Polska Sp.z o.o.

3. Przetwarzanie danych, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu obejmuje także publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

4. Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.


PODOBNE

Odniosłaś sukces
w pracy nad sylwetką? Podziel się nim z innymi! Przyślij nam swoją historię